வேளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறை DEPARTMENT OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE Government of Puducherry

Menu
Farm Fest Logo Puducherry Portal
Home >> Total Irrigation Sources

Area Irrigated by Sources


(Area in Hectares)

SOURCES 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Net Area irrigated by Canals
5761 4798 4313 4475 4222 1113 3912
Net Area irrigated by Tubewells
9563 8989 9143 8842 8642 11195 9091
Net Area irrigated by Other Sources
45 43 41 38 43 576 38
Total Irrigated by Sources
15369 13830 13497 13355 12907 12884 13041
% of Net Area irrigated to Net Area Sown
84.78 85.74 87.56 84.26 85.83 85.84 86.01
Area irrigated more than once in the same year
6471 7675 7565 8345 8174 8258 9023
Total Irrigated Area (Gross)
21840 21505 21062 21700 21081 21142 22064
% of Total Irrigated Area (Gross) to Total Sown Area
79.47 82.51 83.71 81.39 82.06 82.51 84.96

Irrigation Tanks in Puducherry Region


Sl. No. Tank No. Name of Tank System /
Non - system
Ayacut
Area (Ha)
Water Spread
Area (Ha)
Capacity (Mcft) FTL  (Mts.) No. of Sluices
1 1
Alankuppam Tank
NS 20.64 8.57 2.15 2.20 1
2. 13
Katteri Puduthangal
S 40.99 4.10 4.38 2.00 2
3. 14
Katteri Pazhathangal
S 17.71 3.42 6.00 1.80 1
4. 15
Kuppam tank
NS 47.34 3.75 6.85 2.10 3
5. 16
Katterikuppam Tank
S 94.97 49.80 6.50 2.95 4
6. 17
Suthukeny Otteri
NS 75.36 7.59 15.80 1.40 3
7. 18
Thethampakkan Tank
S 13.49 8.90 10.25 2.00 2
8. 19
Suthukeny Perieri
NS 94.74 25.80 19.00 2.70 3
9. 7
Thondamanatham Tank
S 51.07 35.79 12.00 2.20 6
10. 8
Kadaperi Tank
NS 34.98 15.66 5.65 2.50 2
11 11
Sedrapet perieri
NS 37.12 18.62 15.00 2.70 2
12. 12
Sedrapet sitheri
NS 10.95 5.98 4.50 2.70 1
13 6
Ousteri Tank
S 1537.64 802.80 540.00 3.50 7
14. 9
Thuthipet Tank
NS 17.418 9.44 9.50 2.40 1
15. 10
Karassur Tank
NS 23.46 16.76 12.00 2.00 2
16. 30.
Vadhanur Tank
S 164.73 106.37 28.00 3.10 5
17. 22
Chettipet Tank
S 26.48 6.89 12.30 1.50 2
18. 24
Koonichampet Pudueri
S 84.64 15.02 5.00 2.60 4
19. 25
Koonichampet Pazheri
S 32.07 16.12 4.60 2.80 3
20. 26
Mannadipet Tank
S 11.69 4.17 2.00 1.80 1
21. 20
Kaikalapet Tank
S 11.34 3.42 2.00 3.00 3
22. 21
Kodathu Tank
S 28.72 5.60 6.00 2.00 2
23. 23
Manalipet Tank
NS 7.82 4.30 0.78 1.80 1
24. 27
Thirukkanur Periyaeri
S 63.77 18.43 13.00 2.00 1
25. 28
Thirukkanur Chinnery
S 20.20 18.32 3.50 2.00 3
26. 29
Sompet Tank
S 25.92 25.95 13.50 2.00 2
27. 31
Sorapet Perieri
NS 87.00 20.82 23.90 1.60 3
28. 32
Sorapet Pudueri
NS 9.31 5.20 3.85 1.50 1
29. 33
Vambupet
NS 39.31 11.07 10.27 1.30 3
30 63
Kariamanickam Tank
NS 46.81 12.43 5.63 1.15 3
31. 57
Sivaranthagam Tank
S 46.35 8.07 10.30 1.00 3
32. 58
Kilur Tank
NS 5.17 1.94 0.40 1.00 1
33. 46
Abizhegapakkam Tank
S 308.90 42.43 53.00 2.30 5
34 49
Perungalur Perieri
NS 14.50 3.47 0.54 1.40 2
35. 50
Perungalur Chinnaeri
NS 14.51 2.85 2.04 1.40 2
36. 51
Korkadu Tank
S 202.97 65.26 48.20 1.50 3
37. 52
Embalam Vakraneri
S 81.69 14.97 16.00 1.00 2
38. 53
Embalam Sitheri
S 48.09 1.52 - - 3
39. 56
Embalam Vannaneri Tank
S 43.59 13.89 9.00 1.47 2
40 34
Sanniyasikuppam Tank
S 5.06 4.10 0.70 1.50 1
41. 35
Pidarikuppam Tank
S 5.06 4.10 0.75 1.50 1
42. 36
Thiruvandar Koil Tank
S 75.32 16.45 2.20 2.30 2
43. 38.
Madagadipet Tank
S 87.89 20.93 6.50 1.60 3
44. 39.
Nallur Tank
S 51.31 25.54 11.00 2.65 2
45. 40
Ariyur Tank
NS 21.40 7.90 0.54 1.50 3
46. 41
Pangur Tank
NS 31.05 6.27 1.20 1.50 3
47. 42
Mangalam Tank
NS 30.59 2.93 6.50 1.40 2
48. 43
Uruvaiyar Tank
NS 33.45 3.08 7.00 1.40 2
49. 44
Thirukanchi Tank
S 15.45 3.49 6.00 1.27 2
50. 45
Kilagragaram Tank
S 21.88 1.11 3.00 1.50 2
51. 47
Mannapathangal of Karikalpakkam Tank
S 11.78 1.10 1.50 0.40 1
52. 48.
Karikalampakkam Tank
S 82.95 4.33 12.50 1.40 2
53. 37
Thirubuvanai Tank
S 31.08 6.02 3.50 1.60 2
54. 54
Melsathamangalam Tank
S 88.34 25.50 9.30 1.00 1
55. 55
Keezhsathamangalam Tank
S - - 6.80 1.70 1
56. 59
Pandacholanallur Tank
S 125.61 24.06 8.90 2.20 3
57. 60
Nettapakkam Tank
S 61.71 29.87 12.00 2.70 2
58. 61
Eripakkam Tank
NS 26.67 5.90 2.20 1.00 3
59. 62
Suramangalam Tank
NS 15.63 8.03 3.00 1.10 1
60. 64
Maducarai Tank
S 88.63 15.67 14.50 2.50 3
61. 90
Kalitheerthalkuppam Tank
NS 39.91 10.68 - - 3
62. 83
Keelparaikalpet Tank
S 69.49 8.05 18.30 1.15 2
63 81
Manapet Tank
S 79.54 22.67 7.42 1.50 5
64. 82
Utchimedu Tank
S 26.37 5.10 15.00 0.90 3
65 84
Melparikalpet Tank
S 39.86 6.60 9.50 1.50 2
66. 85
Arachikuppam Tank
S 22.73 5.13 6.00 1.10 4
67. 89
Bahour Sitheri
S 23.48 5.65 - - 1
68. 73
Aranganur Tank
S 20.44 2.96 26.00 1.70 1
69. 74
Seliamedu Tank
S 27.56 4.59 9.00 1.00 2
70. 75
Adingapet Tank
S 36.60 2.00 26.00 1.50 1
71 76
Pinnatchikuppam Tank
S 27.47 1.15 9.00 1.00 1
72. 77
Kirumambakkam Tank
S 203.39 65.25 43.00 1.75 6
73. 80/ 79
Kudiyirupupalayam & Pirivupalayam Tank
S 17.63 2.41 9.00 1.00 2
74. 69
Manamedu Tank
S 69.31 7.63 10.80 2.60 2
75. 70
Kaduvanur Tank
S 8.73 19.55 5.40 2.40 1
76. 71
Ottanthangal Tank
S 19.92 - 1.00 2.00 Nil
77. 86
Kuruvinatham Tank
S 13.69 9.58 15.00 1.25 1
78. 87
Irulansandai Tank
S 135.13 5.70 27.50 1.20 3
79. 65
Panayadikuppam Sitheri Tank
S 12.67 0.76 2.50 1.80 2
80. 66
Panayadikuppam Perieri Tank
S 80.06 65.91 16.00 2.40 4
81 67
Kaaraiyambuthur Odaperi
S 89.47 91.44 19.00 3.90 4
82. 68
Karaiayambuthur Vannaneri
S 31.70 18.58 6.50 1.00 3
83. 72
Bahour Tank
S 728.98 321.55 193.50 3.60 8