வேளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறை DEPARTMENT OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE Government of Puducherry

Menu
Farm Fest Logo Puducherry Portal
Home >> Budget & Expenditure

Expenditure Since First Five Year Plan


(₹ in lakhs)

Five Year Plan Total Outlay
of the UT
Total UT
Expenditure
Expenditure under
Agriculture
Percentage
1st (1951-56) 73.96 50.30 0.30 0.59
2nd (1956-61) 476.50 339.27 17.78 5.24
3rd (1961-66) 692.73 603.27 47.03 7.79
4th (1969-74) 1454.00 1436.04 161.40 11.24
5th (1974-78) 2536.09 2465.69 239.90 9.73
6th (1980-85) 10078.41 9896.77 529.20 5.34
7th (1985-90) 23385.00 23255.82 1170.40 5.03
8th (1992-97) 70918.00 69871.23 4119.60 5.89
9th (1997-02) 145612.00 144804.90 5907.16 4.08
10th (2002-07) 346413.00 344630.82 12733.84 3.69
11st (2007-12) 903510.00 790990.91 24503.96 3.09
12th (2012-17) 953700.00 721699.51 29869.91 4.13

Quarter-wise Scheme Expenditure Details


Year 1stQuarter 2ndQuarter 3rdQuarter 4thQuarter
2015-16 30-06-2015 30-09-2015 31-12-2015 31-03-2016
2016-17 30-06-2016 30-09-2016 31-12-2016 31-03-2017
2017-18 30-06-2017 30-09-2017 31-12-2017 31-03-2018
2018-19 31-05-2018 30-09-2018 30-11-2018 31-03-2019