வேளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறை DEPARTMENT OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE Government of Puducherry

Menu
Farm Fest Logo Puducherry Portal
Home >> Total Irrigation Sources

AREA UNDER ALL CROPS


(Area in Hectares)

AREA UNDER ALL CROPS 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
FOOD CROPS - CEREALS
         
Paddy - Crop I
4237 3559 3671 3643 3817 3693 4325
Paddy - Crop II
10324 8979 8378 9006 8505 8412 8749
Paddy - Crop III
2015 3743 3773 4005 3941 4100 4297
PADDY - TOTAL
16576 16281 15822 16654 16263 16205 17371
Ragi
22 33 41 44 34 47 45
Cumbu
31 21 12 6 7 16 14
Cholam
1 3 2 2 0 4 5
Varagu
0 0 0 0 0 0 0
Other Millets (Thenai)
0 1 3 10 8 0 5
Total Cereals
16630 16339 15880 16716 16312 16272 17440
PULSES
         
Blackgram
1071 641 611 775 589 752 541
Greengram
1314 902 627 1079 1047 758 639
Other Pulses
21 41 54 71 62 56 89
Total Pulses 2406 1584 1292 1925 1698 1566 1269
Total Foodgrains
19036 17923 17172 18641 18010 17838 18709
Sugarcane
1949 2027 2024 1921 1821 1677 1445
Palmyrah
73 72 71 70 69 67 65
FRUITS & VEGETABLES
         
Banana
266 289 248 274 246 252 249
Citrus
3 3 4 5 3 3 3
Mangoes
206 197 191 186 182 180 176
Guava
30 30 33 31 34 34 33
Jackfruit
8 8 8 8 8 8 8
Water Melon
9 11 4 6 1 18 25
Other Fresh Fruits
16 15 15 14 10 11 12
Cashewnut
159 146 150 147 143 148 147
Tapioca
246 188 185 207 209 168 187
Sweet Potato
1 4 2 7 9 6 8
Onion
1 2 4 4 1 1 3
Brinjal
52 56 73 65 56 61 55
Tomato
0 0 0 0 0 0 2
Yam (Karunai)
8 15 9 9 12 14 9
Lady Finger (Bhendi)
24 33 41 43 28 25 25
Cucumber
3 8 5 3 1 1 1
Pumpkin
9 16 18 15 9 16 16
Other Gourd
12 28 11 6 8 10 7
Other Vegetables
41 38 22 42 42 51 54
TOTAL FRUITS&VEGETABLES
1094 1087 1023 1072 1002 1007 1020
CONDIMENTS&SPICES
         
Betel nuts
60 59 60 61 55 53 52
Chillies
5 4 5 6 3 4 7
Coriander
0 1 0 1 0 0 0
Pepper
11 11 11 11 11 10 10
Tamarind
64 61 61 60 59 59 58
Turmeric
6 5 2 1 2 6 8
TOTAL CONDIMENTS&SPICES
146 141 139 140 130 132 135
TOTAL FOOD CROPS
22298 21250 202429 21844 21032 20721 21374
NON-FOOD CROPS
         
Cotton
8 12 67 94 118 296 54
OIL SEEDS
         
Groundnut
319 366 354 359 299 253 274
Sesamum
122 114 194 140 121 76 97
Coconut
2095 2033 2005 1995 1940 1930 1910
TOTAL OILSEEDS
2539 2513 2553 2494 2360 2259 2281
DRUGS AND NARCOTICS
         
Betelvines
6 6 3 4 5
OTHER NON-FOOD CROPS
         
Fodder crops
74 113 92 74 54 59 56
Flowers
35 58 63 77 63 61 51
Green-manures
1093 896 880 1049 1161 1321 1017
Other Medicinal Plant
6 1 1 7 6 0 2
Bamboos
2 2 2 2 2 2 2
Eucalyptus
64 56 50 50 33 30 31
Casuarina
1361 1157 1104 964 858 870 997
TOTAL NON FOOD CROPS
5185 4813 4818 4817 4658 4902 4596

 For more details - Log on to the Economics & Statistics Department website...